Pga. branntilløp i våre lokaler vil det ta noe lenger tid å behandle ordre. Vi beklager de ulempene dette medfører for våre kunder.

Etiske retningslinjer for Gylling Teknikk AS


1. Grunnleggende verdier
Gylling Teknikk AS krever ærlighet, integritet, lojalitet og redelighet i alle forhold som angår vår forretningsvirksomhet. Alle ansatte i Gylling Teknikk AS skal i sitt virke for Gylling Teknikk AS fremme selskapets grunnleggende verdier:

Ansvarlig
Vi skal alltid opptre på en redelig og troverdig måte. Vi skal gjennom våre handlinger sørge for å skape tillit og trygghet. Vi skal opptre profesjonelt og pålitelig.

Forbrukerorientert
Vi skal alltid ha forbrukeren i fokus gjennom å være konkurransedyktig, tilgjengelig og kvalitetsbevisst.

Samarbeidsorientert
Vi skal fremstå som en attraktiv samarbeidspartner.

Verdiskapende
Vi skal drive med en lønnsomhet som sikrer vekst og konkurranseevne.

Inspirerende
Vi skal stimulere til initiativ, delaktighet og trivsel for alle ansatte. Vi skal ha spesiell fokus på rekruttering og kompetanse.

Ansatte i Gylling Teknikk AS skal i sitt arbeid følge de lover og regler som gjelder og utføre sitt arbeid i samsvar med god forretningsskikk, vårt verdigrunnlag og de etiske prinsipper som er nedfelt i dette dokument. Etiske retningslinjer er viktige for å skape tillit, lojalitet og ansvarlig opptreden i Gylling Teknikk AS. Etiske retningslinjer skal i tillegg beskytte Gylling Teknikk AS, arbeidstakere og styret for beskyldninger om uetisk opptreden. Gylling Teknikk AS understreker behovet for en åpen og ærlig dialog om spørsmål og problemstillinger som omfattes av de etiske retningslinjer, og at man ved behov avklarer eller søker veiledning hos nærmeste overordnede, personalansvarlig eller ledelse. Hvis ansatte eller tillitsvalgte får kjennskap til forhold som er i strid med lover, forskrifter og de retningslinjer som gjelder virksomhetene i Gylling Teknikk AS, plikter de å informere overordnede, eventuelt administrerende direktør.

2. Personlig opptreden
Alle i Gylling Teknikk AS skal opptre med respekt og integritet overfor forretningsforbindelser, kunder, kolleger og andre som vedkommende kommer i kontakt med i tilknytning til sitt arbeid. Selskapets ledere har et særlig ansvar for å fremme åpenhet, lojalitet og respekt. Gylling Teknikk AS aksepterer ikke noen form for trakassering, diskriminering eller annen adferd som kan oppfattes som truende eller nedverdigende. Gylling Teknikk AS har som mål å være en attraktiv arbeidsplass med gode arbeidsforhold, sikkert arbeidsmiljø, mangfold og balansert kjønnsfordeling.

3. Interessekonflikter
Gylling Teknikk AS’ ansatte skal unngå situasjoner hvor det kan oppstå konflikt mellom deres egne interesser og Gylling Teknikk AS’ interesser. Ansatte med innkjøpsmyndighet i Gylling Teknikk AS har et særlig krav til objektivitet og integritet slik at det ikke kan sås tvil om pålitelighet og habilitet.
Gylling Teknikk AS forventer at de ansatte er lojale mot selskapet og forbyr ansatte å drive virksomhet i konkurranse med Gylling Teknikk AS. Personer som innehar konfidensiell informasjon skal utøve et bevisst forhold til dette og lojalt forholde seg til signerte taushetserklæringer.

4. Påvirkningshandel
Gylling Teknikk AS’ virksomhet og Gylling Teknikk AS’ ansatte skal aldri, direkte eller indirekte tilby, love, etterspørre, kreve eller godta ulovlige eller urettmessige pengegaver eller andre godtgjørelser til noen for å oppnå forretningsmessig begunstigelse utover gaver eller andre ytelser av uvesentlig verdi. Administrerende direktør skal alltid rådspørres ved tvil på dette punkt. Forbudet gjelder også invitasjoner, reiser eller deltakelse på arrangementer med leverandører eller forretningsforbindelser uten at dette er godkjent av administrerende direktør. Det vises for øvrig til den til enhver tid gjeldende reisepolicy for Gylling Teknikk AS. Avtaler med konsulenter, meklere, agenter eller andre mellommenn skal aldri brukes til å kanalisere betaling eller andre godtgjørelser til noen slik at Gylling Teknikk AS’ regler om bestikkelser og korrupsjon omgås.

5. Konkurranse
Gylling Teknikk AS er tilhenger av en rettferdig og åpen konkurranse. Gylling Teknikk AS’ virksomhet og Gylling Teknikk AS’ ansatte skal ikke under noen omstendighet forårsake brudd på konkurransereglene, gjennom for eksempel ulovlig prissamarbeid, ulovlig markedsdeling, eller annen adferd som hindrer, begrenser eller vrir konkurransen i strid med gjeldende konkurranselovgivning.

6. Sanksjoner ved brudd på de etiske retningslinjer
Opptreden i strid med de etiske retningslinjene kan få store konsekvenser for Gylling Teknikk AS og overtredelser vil derfor bli fulgt opp. For ansatte kan dette bety konsekvenser i form av muntlig eller skriftlig advarsel og i alvorlige tilfeller oppsigelse eller avskjed.

Oppdatert 1/2/2011