Åpenhetsloven
Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold


Vårt arbeid med Åpenhetsloven


Åpenhetsloven har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjonen av varer og tjenester, og å sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Gylling etterlever åpenhetsloven og de forpliktelser som følger av denne loven.Vi har gjennomgått våre retningslinjer og kontrakter i senere år, for å sikre ansvarlighet og anstendige forhold hos våre leverandører og samarbeidspartnere. Med innføringen av åpenhetsloven vil vi bygge videre på dette arbeidet og videreutvikle våre rutiner for å følge opp relevante aktører.

I vår virksomhet har Sverre Iversen et overordnet ansvar for selskapets prosesser og vurderinger knyttet til åpenhetsloven. Iversen vil også være hovedansvarlig for henvendelser som gjelder selskapets informasjonsplikt etter åpenhetsloven.

 


Dersom du har nærmere spørsmål eller henvendelser knyttet til åpenhetsloven kan du kontakte oss på aapenhetsloven@gylling.no. Vi vil svare på spørsmål innen lovens rammer fra 1. juli 2022.

I Gylling har vi oversikt over de leverandørkjeder og forretningsforbindelser vi bruker i produksjonen av våre varer og tjenester. For å kunne oppfylle lovens krav til aktsomhetsvurderinger og redegjørelser knyttet til disse vil vi jevnlig vurdere om det er behov for å stille ytterligere krav til våre leverandører eller iverksette andre tiltak.

På bakgrunn av kartleggingen vil vi gjennomføre de risikoanalyser og vurderinger som loven gir anvisning på, samt publisere disse vurderingene i en årlig redegjørelse. Den første redegjørelsen vil foreligge i juni 2023.

 

Sist redigert: 26. mai 2023