Salgs- og leveringsbetingelser for Gylling Teknikk AS

 • 1. Disse alminnelige salgs- og leveringsbetingelsene kommer til anvendelse med mindre annet er skriftlig avtalt.

  • Kjøper anses å ha akseptert betingelsene dersom ikke Gylling Teknikk AS (Gylling) innen 8 virkedager fra ordrebekreftelsens dato har mottatt skriftlig innsigelse.
 • 2. Pris/Betalingsvilkår
  • Prisene er å forstå netto pr. 15 dager ekskl. merverdiavgift og miljøavgift, fritt vårt lager. De er basert på valutakurser, tollsatser og avgifter som gjaldt på tidspunkt for avtalens inngåelse, om ikke annet er angitt i tilbudet. Det tas forbehold om eventuell justering av prisene basert på råvarepriser, valutakurs, toll eller avgifter som gjelder på det tidspunkt fakturering finner sted. Dersom dette endrer seg med mer enn 2 %, forbeholder Gylling seg retten til å justere prisene tilsvarende leveringsdagens nivå. Ved bestilling under NOK 500 beregnes ekspedisjonsgebyr tilsvarende dagens nivå. Ved for sen betaling belastes 9,25 % etterskuddsrente per år.
 • 3. Levering
  • Oppgitt leveringstid er basert på opplysningene fra Gyllings leverandører, og Gylling forplikter seg til å gjøre det selskapet kan for at leveringstiden blir overholdt. Ved vesentlige forsinkelser skal kjøperen underrettes uten opphold. Forsinket levering gir alene ikke kjøperen rett til annullering av kontrakt/avtale eller krav om erstatning. Hvis kjøperen ikke kan motta varen til avtalt tid, vil lagring besørges for kjøperens regning og risiko. Gylling kan kreve oppgjør i samsvar med salgsavtalen som om levering hadde funnet sted.
 • 4. Forsendelse
  • All forsendelse foregår på kjøperens risiko. Minste frakt er kr 180,-.
 • 5. Salgspant
  • Selgeren har salgspant i de leverte varer til sikkerhet for sitt krav på kjøpesum med tillegg av renter og omkostninger inntil disse er betalt. Kjøper må derfor behandle varene i samsvar med dette forhold.
 • 6. Reklamasjon
  • Ved mottakelsen av varene må kjøper inspisere disse og reklamere eventuelle feil og mangler straks og senest innen 8 dager fra varene er mottatt. Opplysninger og beskrivelser av enhver art, herunder illustrasjoner i brosjyrer, kataloger og annet reklamemateriell, instruksjonsbøker, tegninger og oppgaver over tekniske data m.v., tjener kun til veiledning og kan ikke påberopes av kjøper med mindre det er vist til slike opplysninger og/eller beskrivelser i ordrebekreftelsen. Risiko og ansvar for at leverte varer passer til kjøpers formål eller er anvendelig for kjøper ønsker, påhviler kjøper alene.
 • 7. Garanti/Ansvarsfraskrivelse
  • Gylling er ansvarlig for mangel på varene som forelå ved leveringstidspunktet. Gylling er ikke ansvarlig hvis: a) Det er gjort inngrep i varen uten Gyllings samtykke eller varen er montert eller brukt på en uriktig eller uforutsett måte. b) Varen er skadet som følge av ukyndig behandling eller reparasjon. d) Mangelen kan tilbakeføres til vanlig slitasje eller manglende vedlikehold. Gylling har rett til å avhjelpe mangel ved omlevering eller retting. Gyllings ansvar begrenser seg til levering av ny vare. Omkostninger som knytter seg til forsendelse, utbedring, demontering og innmontering er Gylling uvedkommende. Gylling har ikke under noen omstendighet noe erstatningsansvar for feil eller mangler ved de leverte varer utover de opprinnelige varenes fakturaverdi. Gyllings ansvar omfatter ikke slike indirekte tap som for øvrig er nevnt i kjøpslovens § 67 annet ledd.
 • 8. Force majeure
  • Gylling er fritatt for enhver erstatningsplikt i tilfelle av force majeure, herunder krig, naturkatastrofer, streik og lock-out.
 • 9. Annullasjon/Retur
  • Bindende kjøpsavtale er inngått når Gylling bekreftet kjøpers ordre. Avtalen kan bare endres med Gyllings skriftlige samtykke etter at den er akseptert av leverandør. Varer tas ikke i retur uten etter spesiell avtale.
 • 10. Tilbud
  • Tilbud er bindende i 30 dager, med mindre noe annet fremgår av tilbudet

Disse betingelsene er oppdatert  31.10.2022.