Pga. branntilløp i våre lokaler vil det ta noe lenger tid å behandle ordre. Vi beklager de ulempene dette medfører for våre kunder.

Salgs- og leveringsbetingelser for Gylling Teknikk AS

1. Disse alminnelige salgs- og leveringsbetingelsene kommer til anvendelse med mindre annet er skriftlig avtalt. Kjøpers eventuelle standardvilkår gjelder kun dersom dette er skriftlig bekreftet av Selger senest på avtaleinngåelsestidspunktet. Kjøper anses å ha akseptert betingelsene dersom ikke Gylling Teknikk AS (Gylling) innen 8 virkedager fra ordrebekreftelsens dato har mottatt skriftlig innsigelse.

2. Pris/Betalingsvilkår

Prisene er å forstå netto pr. 15 dager ekskl. merverdiavgift og miljøavgift, fritt vårt lager. De er basert på valutakurser, tollsatser, fraktpriser og avgifter som gjaldt på tidspunkt for avtalens inngåelse, om ikke annet er angitt i tilbudet.

Det tas forbehold om eventuell justering av prisene basert på råvarepriser, valutakurs, toll, frakt eller avgifter som gjelder på det tidspunkt fakturering finner sted. Dersom dette endrer seg med mer enn 2 %, forbeholder Gylling seg retten til å justere prisene tilsvarende leveringsdagens nivå. Ved bestilling under NOK 500 beregnes ekspedisjonsgebyr tilsvarende dagens nivå.

Ved forsinket betaling har Selger krav på den til enhver tid gjeldende alminnelige forsinkelsesrente + 5 % p.a. beregnet fra forfallsdato. Kjøpers reklamasjon over uvesentlige mangler fritar ikke Kjøper fra å betale kjøpesummen i sin helhet. Kjøper har ikke rett til å foreta motregning i kjøpesummen med eventuelle andre krav mot Selger.

3. Levering

Oppgitt leveringstid er basert på opplysningene fra Gyllings leverandører, og Gylling forplikter seg til å gjøre det selskapet kan for at leveringstiden blir overholdt. Ved vesentlige forsinkelser skal kjøperen underrettes uten opphold. Forsinket levering gir alene ikke kjøperen rett til annullering av kontrakt/avtale eller krav om erstatning.

Dersom Kjøper er forsinket med oppfyllelsen av sine forpliktelser kan leveringstiden forlenges med en periode som tilsvarer Kjøpers forsinkelse. Dette gjelder blant annet dersom:

a) Kjøper ikke har betalt eller stilt tilfredsstillende sikkerhet innen avtalt tidspunkt.
b) Kjøper ikke har gitt Selger de nødvendige tekniske eller øvrige opplysninger innen avtalt tidspunkt. 
c) Kjøper nekter å motta varen eller ikke kan motta varen til avtalt tidspunkt. Det samme gjelder dersom Kjøper ikke har gjort de nødvendige forberedelser til at varen skal kunne mottas på avtalt tidspunkt.
d) Kjøper krever en endring i leveransen som påvirker leveringstiden.

Hvis kjøperen ikke kan motta varen til avtalt tid, vil lagring besørges for kjøperens regning og risiko. Gylling kan kreve oppgjør i samsvar med salgsavtalen som om levering hadde funnet sted.

Ved levering direkte fra produsent, skal levering anses å ha skjedd på det tidspunkt varene stilles til Kjøpers disposisjon på sted angitt av Kjøper. Selger har i slike tilfeller intet ansvar for forsinkelse.

4. Forsendelse og forsikring

Levering skjer fritt Gyllings lager på Rud i Bærum. All forsendelse foregår for kjøperens regning og risiko. Minste frakt er kr 180,-.

Selger vil holde varene forsikret frem til sitt lager. Forsikring for videre transport er Kjøpers ansvar med mindre annet er avtalt.

5. Salgspant

Selgeren har salgspant i de leverte varer til sikkerhet for sitt krav på kjøpesum med tillegg av renter og omkostninger inntil disse er betalt. Kjøper må derfor behandle varene i samsvar med dette forhold.

6. Tegninger og øvrig dokumentasjon

All opphavsrett til prosjekteringsmateriale, tegninger og øvrige dokumenter som overleveres til Kjøper forblir hos Selgeren. Kjøper har kun rett til å bruke slike tegninger og øvrige dokumenter i forbindelse med drift, reparasjon og vedlikehold av de leverte varene. Tegningene og de øvrige dokumentene kan ikke kopieres, reproduseres, eller overlates til tredjemann, uten samtykke fra Selger.

7. Reklamasjon

Ved mottakelsen av varene må kjøper inspisere disse og reklamere eventuelle feil og mangler straks og senest innen 8 dager fra varene er mottatt. Mangel som oppdages senere enn ett år etter levering kan ikke gjøres gjeldende overfor Gylling. Opplysninger og beskrivelser av enhver art, herunder illustrasjoner i brosjyrer, kataloger og annet reklamemateriell, instruksjonsbøker, tegninger og oppgaver over tekniske data m.v., tjener kun til veiledning og kan ikke påberopes av kjøper med mindre det er vist til slike opplysninger og/eller beskrivelser i ordrebekreftelsen. Risiko og ansvar for at leverte varer passer til kjøpers formål eller er anvendelig for kjøper ønsker, påhviler kjøper alene.

8. Mangler/Ansvarsfraskrivelse

Gylling er ansvarlig for mangel på varene som forelå ved leveringstidspunktet. Det foreligger en mangel dersom varen ikke er i samsvar med avtalen eller alminnelig bransjestandard og gjeldende norske lover og forskrifter på avtaletidspunktet, og dette ikke skyldes Kjøper eller forhold Kjøper har risikoen for. For eksempel foreligger det ikke en mangel dersom avviket er forårsaket av materialer skaffet av Kjøper eller konstruksjoner som er foreskrevet eller spesifisert av Kjøper.

Gylling er ikke ansvarlig hvis:

a) Det er gjort inngrep i varen uten Gyllings samtykke eller varen er montert eller brukt på en uriktig eller uforutsett måte.

b) Varen er skadet som følge av ukyndig behandling eller reparasjon.

c) Mangelen kan tilbakeføres til vanlig slitasje eller manglende vedlikehold.

Gylling har rett til å avhjelpe mangel ved omlevering eller retting. Gyllings ansvar begrenser seg til levering av ny vare. Omkostninger som knytter seg til forsendelse, utbedring, demontering og innmontering er Gylling uvedkommende. Gylling har ikke under noen omstendighet noe erstatningsansvar for feil eller mangler ved de leverte varer utover de opprinnelige varenes fakturaverdi. Gyllings ansvar omfatter ikke indirekte tap. Som indirekte tap regnes blant annet arbeidsutgifter, tap som følge av at produktet ikke kan nyttiggjøres som forutsatt, tap som følge av skade på annet enn produktet selv, skade som følge av varens videre anvendelse, tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tapt fortjeneste som følge av at kontrakt med tredjemann faller bort/ikke blir riktig oppfylt, og krav fra tredjemenn.

9. Force majeure

Gylling er fritatt for enhver erstatningsplikt i tilfelle av force majeure, herunder krig, naturkatastrofer, streik og lock-out. Ved inntreden av force majeure kan begge parter kreve leveringstiden utsatt. Begge parter kan heve avtalen dersom force majeure-situasjonen varer lenger enn 360 dager.

10. Annullasjon/Retur

Bindende kjøpsavtale er inngått når Gylling bekreftet kjøpers ordre. Avtalen kan bare endres med Gyllings skriftlige samtykke etter at den er akseptert av leverandør. Varer tas ikke i retur uten etter spesiell avtale.

Vi beregner et returgebyr tilsvarende 15% av kjøpesummen for normale lagervarer. Kundespesifiserte varer kan ikke returneres med mindre feil kan dokumenteres.

11. Tilbud

Tilbud er bindende i 30 dager, med mindre noe annet fremgår av tilbudet.

12. Lovvalg og verneting

Avtaleforholdet reguleres av norsk rett. Partene vedtar Ringerike, Asker og Bærum tingrett som avtalt verneting for alle tvister som har sitt utspring i avtaleforholdet.

Sist endret 14.02.2023